Monday, February 07, 2011

真小人 + 伪君子

家阵踩亲你条尾啊,定係几时得罪你啊,胆小又唔负责任嘅死人生番薯舵衰家?新年流流就搞单咁大锅俾我地叹!?yak屎啦,生番薯舵衰家!

够胆做又唔够胆认,无到时又认低威。如果唔係,笑甩人地棚牙啊!!

阿咪话,家阵就当破财挡你呢个小人啊!!

P/s:正一真小人 + 伪君子!!
P/s:小心食豆腐噎亲啊你!!

0 想什么丫:

Related Posts Plugin for WordPress, ...